يوحنا ٣:١٦ را دريابيد

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی  یابد.‬ یوحنا 3:16